mokaudyt.pl – Audyt, Wyceny

PL | EN

Strona główna » Wyceny » Wycena aktywów niematerialnych i prawnych

Marka odgrywa istotną rolę w tworzeniu obecnej i przyszłej zdolności do budowania wartości przedsiębiorstwa. Ile warta jest marka? Nasze usługi z zakresu wyceny pomagają to oszacować.

Wartość marki i znaków towarowych w działalności przedsiębiorstw w Polsce odgrywa coraz większe znaczenie. Akcjonariusze dostrzegają istotę własnej marki i coraz większe środki są inwestowane w rozwój i promocje własnych marek. W wyniku tych działań niektóre polskie marki stają się także markami europejskimi lub wręcz globalnymi. Wraz z rozwojem marek oraz rosnącą ich rolą w biznesie zwiększa się także zapotrzebowanie na wiarygodne wyceny oparte o zaakceptowaną powszechnie metodologię. Nasze usługi doradcze odpowiadają na te potrzeby.

Eksperci MOK Audyt przygotowywali wyceny marek i znaków towarowych dla Spółek działających w branżach: spożywczej, odzieżowej, mediów i reklamy, przetwórstwa metali, budownictwa i dystrybucyjnej. Nasze wyceny były wykorzystywane do celów optymalizacji podatkowej, rozliczenia połączeń gospodarczych oraz weryfikacji wartości bilansowych (testy na trwałą utratę wartości).

Stosujemy profesjonalną, potwierdzaną w praktyce metodologię wyceny aktywów niematerialnych, aby wykonać je w sposób prawidłowy merytorycznie, skuteczny  i efektywny.

Przeprowadzamy wyceny marek i znaków towarowych na potrzeby:

  • optymalizacji podatkowej,
  • określenia wysokości stawek licencyjnych w transakcjach pomiędzy jednostkami powiązanymi,
  • przekształceń formy prawnej,
  • rozliczenia połączeń jednostek i określenia wartości bilansowej zgodnie z MSSF i UoR,
  • wniesienia znaku towarowego aportem (w tym wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadającej znak towarowy),
  • sprzedaży znaku towarowego (marki),
  • sprzedaży umów licencyjnych, np. odnoszących się do korzystania z określonych praw do znaku,
  • ustanawiania zabezpieczeń majątkowych w procesie pozyskiwania finansowania. 

Dla celów oszacowania wartości marki i znaków towrowych stosujemy metodę wyceny dochodową – uwolnienia od opłat licencyjnych (ang: Royalty Relief Approach).

Metoda ta bazuje na założeniu, że dzięki posiadaniu marki / znaku towarowego przedsiębiorstwo generuje oszczędności na potencjalnych opłatach licencyjnych, które musiałoby ponosić w sytuacji licencjonowania marki od innego podmiotu. Oszczędności te określane są, jako iloczyn stawki licencyjnej i przychodów firmy. Metoda ta jest oparta na założeniu, że gdyby na stosowanie marki była przez jej właściciela udzielana licencja, to licencjobiorca musiałby uiszczać odpowiednią opłatę licencyjną liczoną, jako procent od przychodów realizowanych dzięki marce. Dzięki posiadaniu marki / znaku towarowego jej właściciel unika płacenia opłat licencyjnych. Metoda wyceny polega na oszacowaniu przyszłych przychodów, jakie przyniesie marka / znak towarowy i wyliczeniu na tej podstawie potencjalnych przyszłych opłat licencyjnych przy wykorzystaniu stawki opłat licencyjnych dla podobnych marek. Uzyskane w ten sposób dochody związane z marką / znakiem towarowym są przeliczane współczynnikiem dyskontującym na dzień obecny, co pozwala oszacować wartość bieżącą marki. Metoda ta jest odmianą metody DCF, w której zamiast wartości dodanej uzyskanej dzięki marce występują skorygowane teoretyczne opłaty licencyjne.  Zastosowane do wyceny stawki licencyjne oparte są na zidentyfikowanych na rynku polskim i rynku światowym transakcjach licencyjnych na korzystanie z marki należące do podmiotów działających w zbliżonej branży w odniesieniu do wycenianych znaków.

Audyt

MOK Audyt oferuje audyt finansowy, profesjonalne badania sprawozdań finansowych oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych

Wyceny

MOK Audyt oferuje usługi profesjonalnej wyceny Spółek, znaków towarowych i innych aktywów niematerialnych, wyceny instrumentów finansowych oraz przeprowadzenie testów na trwałą utratę wartości aktywów